Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. im-pact: de eenmanszaak im-pact, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30214796, handelend onder de namen im-pact, im-pact | MKB-Groeiexperts, im-pact strategie & marketing en im-pact | studio.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met im-pact een overeenkomst is aangegaan.
 3. Diensten: alle diensten die im-pact voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.
 4. Producten: alle producten die im-pact aan de opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee een website beheerd kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van im-pact en IM-PACT Internet Marketing waarop im-pact deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met im-pact, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken..
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Dientengevolge maken andersluidende voorwaarden alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen im-pact en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor im-pact alleen bindend indien en voor zover deze door im-pact uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Indien im-pact op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 8. im-pact behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien dagen na dagtekening door im-pact, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
 2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft im-pact het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht im-pact niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden tevens niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

 1. Een overeenkomst tussen im-pact en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door im-pact uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
 2. Indien im-pact, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is im-pact gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die im-pact in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door im-pact uitgevoerde werk te vergoeden.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en im-pact zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. im-pact is gerechtigd dergelijke wijzigingen te weigeren.
 4. Werkzaamheden of prestaties zoals beschreven in lid 2 en 3 van dit artikel kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden beïnvloeden, evenals een eventueel overeengekomen honorarium. Opdrachtgever aanvaardt dergelijke vertraging op voorhand.
 5. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met im-pact wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij im-pact geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. im-pact garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting en is nimmer te kwalificeren als een resultaatverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft im-pact het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. im-pact spant zich in om de gegevens die im-pact voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 4. Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient im-pact met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan im-pact aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan im-pact worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan im-pact zijn verstrekt, heeft im-pact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de Opdrachtgever teksten aanlevert die door im-pact gebruikt zullen worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, verklaart Opdrachtgever door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen geen inbreuk te maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden, en vrijwaart hij im-pact in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor im-pact kunnen voortvloeien. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de Opdrachtgever aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De Opdrachtgever stelt im-pact steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 8. De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in lid 4 die im-pact nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is im-pact niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 9. Indien im-pact aan de (potentiele) Opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 10. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. Alle door im-pact gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. im-pact is gerechtigd periodiek te factureren. Voorts is im-pact gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan te worden.
 3. Bij een contractuele looptijd van meer dan een jaar behoudt im-pact het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; im-pact zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 4. im-pact mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van im-pact mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 5. Alle door im-pact verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 7. Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. im-pact heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, video’s, foto’s en andere documenten en/of goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan im-pact verschuldigd is heeft voldaan.
 9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 1. De door im-pact geleverde (licenties op) producten blijven eigendom van im-pact tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met im-pact gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Opdrachtgever verbindt zich de producten waarop eigendomsvoorbehoud van im-pact rust niet aan derden te cederen of te verpanden of anderszins te verzwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van im-pact.
 2. Indien de situatie im-pact daartoe dwingt, is im-pact gerechtigd de producten waarop zijn eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en onder zich te nemen. Ingeval im-pact een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van im-pact vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. Indien de overeenkomst tussen im-pact en Opdrachtgever betrekking heeft op een product, zijnde software-programmatuur ontwikkeld door im-pact, dan verkrijgt de Opdrachtgever middels die overeenkomst een licentie tot gebruik van die ontwikkelde programmatuur. De software zelf blijft eigendom van im-pact en mag aldus, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door im-pact ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van im-pact. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website, de inhoud van de website en eventuele updates berusten en blijven berusten bij im-pact, dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende van het gepubliceerde.
 5. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van im-pact.
 6. im-pact heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Levering

 1. De door im-pact te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door im-pact opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van im-pact zijn zoals bepaald in artikel 5.5, waarna im-pact zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
 2. Een door im-pact vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt im-pact niet van rechtswege in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien im-pact, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door im-pact mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 5.5.
 5. Aan de leveringsplicht van im-pact zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door im-pact geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij im-pact ingediend te worden, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de dienst of het product. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.
 2. im-pact maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal im-pact de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal im-pact slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart im-pact één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Overmacht

 1. im-pact is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. im-pact kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als im-pact gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien im-pact aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van im-pact gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van im-pact en/of haar ongeschikte(n).
 2. im-pact is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat im-pact uit is gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk de verplichting van artikel 5.3 van deze voorwaarden op correcte wijze na te komen.
 3. Indien im-pact aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van im-pact beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. im-pact kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van im-pact aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan im-pact toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van de website – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van im-pact, zodat im-pact ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van im-pact verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van im-pact ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. im-pact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. im-pact kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart im-pact tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen im-pact en de Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 12. Annulering en ontbinding

 1. Annulering/opzegging van een opdracht is mogelijk met toestemming van im-pact. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.
 2. Een Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat im-pact begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.
 3. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van im-pact annuleert, terwijl im-pact al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan im-pact een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij im-pact nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 4. im-pact is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan im-pact, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van im-pact, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 5. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van im-pact, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 7. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal im-pact ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te zijner keuze. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij im-pact partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen im-pact en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij im-pact. Door verlening van de opdracht aan im-pact verklaart de Opdrachtgever op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.